2

СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКИЯ ВАКУУМ
И КОСМИЧЕСКАТА ЕКСПАНЗИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Огнян Мицов Митов

  Член на Клуба по прогностика и фантастика “И. А. Ефремов”
Член на Научния съвет на асоциация “Феномени”

Резюме

В доклада са представени аргументи, че космическата експанзия на съвременната земна цивилизация е задължително условие за нейното оцеляване. Разгледана е необ-ходимостта от принципно нов тип космически двигател за широкомащабно изнасяне на технологични и промишлени структури в космоса. На базата на научни публикации за построени експериментални установки – конвертора на В. Рощин и С. Годин (известен още като генератор на Сърл) и съвременните теоретични представи за хигсовата структура на физическия вакуум, се предлага хипотеза, обясняваща качествено принципа им на работа. Основната идея в хипотезата е, че конверторът преобразува в механична енергия, енергията отделяна при фазов преход във физическия вакуум. Разгледани са и някои космологични следствия от хипотезата. На базата на публикувани теоретични оценки за хигсовите заряди на елементарните частици се разглеждат принципно възможните прототипи на космически двигател. Прави се сравнение между наблюдаваните необичайни ефекти при лабораторните експерименти с конвертора и явленията, наблюдавани при появата на НЛО. Разглеждат се някои обществени аспекти от приложението на усъвършенствани варианти на конвертора.

korica 20061.Въведение
     В последните сто години от развитието на съвременната цивилизация започна оформянето на глобална планетарна икономика. В настоящия момент фактически няма нито една държава с развита или развиваща се икономика, която може да съществува независимо от световния пазар. По отношение на много от основните суровини тази зависимост на икономиките на отделните държави е абсолютна.
От друга страна световните запаси от суровини, достъпни при сегашното ниво на развитие на технологията, са ограничени. Прогностичните модели за темповете на развитие показват изчерпване на някои от най-важните суровини в близките 20–30 години.
Възможните решения са нови технологии, нови материали и нови източници на суровини. Овладяването на близкия космос със съществуващите там специфични условия и нови суровинни източници е конкретно дълготрайно решение. Това е важна икономическа предпоставка за започване на експанзия на цивилизацията в космоса.
Друга причина за започване на експанзията е абсолютната зависимост на цивилизацията от фактори с космически произход и мащаб. Ако не бъдат развити средства за контрол върху такива фактори, оцеляването на цивилизацията е невъзможно. Най-елементарният пример в тази насока е хипотетичен сблъсък на Земята с астероид.
Разглеждането само на тези два аспекта в зависимостта на цивилизацията от външните фактори водят до извода, че оцеляването на съвременната земна цивилизация е невъзможно без космическа експанзия.
До настоящия момент при общото ниво на развитие на земната технология и икономика като цяло, очевидно не са реализирани всички условия за започване на нейното широкомащабно излизане в космоса.

Цялата статия може да прочетете тук
 
Статията на Руски