2

Никола Тесла

Написана от Ivo Vladov. Posted in Uncategorised

НИКОЛА ТЕСЛА - СЛАВЯНСКИЯТ ГЕНИЙ

(Автор на основния текст Ю. В. Мазурин, доктор на биологичните науки)

За изключителният виден сръбски изобретател в края на ХIX и средата на XX в. -

Николо ТЕСЛА се разказва в полученият от редакцията през 1998 г. ръкопис на професора от Белградския университет Велимир Абрамович «Никола Тесла – славянският гений». Списанието е публикувало тези материали(с някой съкращения) е броеве № 1(17), 2(18), 3(19), 4(20) за 1999 г.

(Този материал се предоставя за обсъждане с коментар и техническа  обработка от Дмитрий  Мотовилов (получил го на свой ред от един кореспондент), авторът на завършената теория за електромагнетизма Максуел-Джаул-Ленц, теорията за единството при изчисляването на информационната енергия, концепцията за единна тензорна мрежа на света и периодичния закон за техногените,изобретателя на силовите трансформатори за постоянен ток, безгоривен генератор и двигател на основата на ефекта на Соболев(би трябвало да се нарича „ефект на Тесла”), съдържателно се корелират с разработките на НИКОЛО ТЕСЛА).

« Не просто УЧЕН и даже не просто ГЕНИЙ , 

    a всемирно - историческо явление от

    най-висш ранг, заменило духовността на

    теологията с духовността на науката…»

Над планинските хребети на Хърватия, покрайнина на Австро- Унгарската империя залеза догарял. Речените сенки се сгъстявали на дъното на долината.

Синът на селският свещеник, пастирчето Никола Тесла ускорил крачка, гонейки стадото овце към селото, спасявайки се от бързо настъпващият мрак е планината.

Той дори не подозирал, че именно на него предстои премахването на тъмнината по целия свят, запалването на милиарди светлини в градовете и селата, захранването с електроенергия мощните мускули на съвременната цивилизация, преодоляването на пространството с помощта на радио и телекомуникациите.

Съдбата на Николо Тесла(1856 – 1943) е удивителен пример за това, че „духът се носи там където си иска”, отразено в думите от Библията.

Нито мястото, нито произхода, нито условията на живот са давали основание да се предположи, че ГЕНИЯТ и  ИСТИНСКИЯТ(без кавички) БЛАГОДЕТЕЛ  на ЧОВЕЧЕСТВОТО ще се роди именно тук.

Даже в плеядата от велики умове на човечеството, на които е бил тъй богат в своето начало XX век, таланта и резултатите от работата на Тесла поразяват въображението.

Неговите съвременници – ВЕЛИКИТЕ физици, лордовете Келвин и Релей,  а също така Айнщайн, Хевисайд, електротехниците Бел, Уестгаус, Едисон изключително високо са ценили неговите разработки. Изследванията върху въртящото се магнитно поле, създаването на първия индукционен електродвигател и многофазния трансформатор му донесли широка известност в научните и инженерни кръгове.

Едисон   веднага признал таланта на Тесла и взел младия изследовател в своята лаборатория. Но  ученикът много скоро изпреварил своя велик учител, а именно с изобретяването на  системата за предаването и преобразуването на променливия ток. Разработеният от Тесла метод бил признат за по-ефективен при внедряване, което и положило началото на „Световната електрификация”.

Всички лично познаващи Тесла учени , инженери, промишленици веднага попадали под необяснимото влияние на този слаб и тъмнокос човек.

Това било обаянието на гениалната личност, пораждаща усещане за съпричастност към разкриването на великите тайни на Природата, докосване до Неизвестното. 

Известно е че възгледите на Тесла за природата на електромагнитните явления са се различавали от общоприетите.

Той не използвал при своите изчисления уравненията Максуел за електродинамиката.

Това не му попречило за присвояването на почетни научни знания на водещи научни институти на 13 страни в това число на Парижкия, Виенския, Пражкия и много други университети. 

Малко известно е, че по-намиращото се в САЩ патентно свидетелство именно на Тесла, а не на Маркони принадлежи приоритета в изобретяването на радиото!

(Д.М. Тук е мястото да споменем и дума за Попов…

 Даже  в  областта на  съвременните  технологии скритото предаване на информация при използването на ВЧ [тук и по-нататък под  ВЧ,  НЧ, СВЧ,  СНЧ,  КВЧ  се разбира честотен диапазон,  например, КВЧ не обезателно от диапазона 30 – 300 GHz] той е бил пръв.

Работата на Тесла значително е изпреварила неговото време. Физиката на явленията, които той е изучавал, лежала и сега лежи на границата на съвременното знание и технологични възможности.

Той изследвал резонансните явления в областта на ВЧ, НЧ и свръхвисоките напрежения. За съжаление са се съхранили само няколко описания на неговите установки, една от които е резонирала с йоносферата на Замята. Предприемат се опити да се осмислят и моделират на ЕИМ предполагаемите характеристики на тези установки, но в областта на неизвестните физически явления никой не може да  замени прекия експеримент. Някои получени и демонстрирани от него пред публика резултати не са достигнати и до днес.

Колко струва получаването на кълбовидната мълния? И досега дискутират за нейната загадъчна природа.

А първите опити на Тесла за предаване на енергията без проводници и практически без загуби, остават загадка и до днес и са приоритетна задача за науката. Има писмени свидетелства на негови съвременници, че той е конструирал електромобил с необикновен високоенергиен захранващ  източник.

Съвършено необяснимият източник на знания на Тесла за неизвестни и от никого неизследвани явления. Думите - гениална интуиция, озарение - все едно нищо не обясняват. Тъй като спектърът от открития на Тесла е прекалено широк.

Как е изчислявал и подбирал параметрите на своите установки, нямащи и досега реални аналози, но даващи такива удивителни ефекти?а.

( Д.М. В рамките на  съвременните  релативистични  знания http://mottowille.mycommunity.ru/ има напълно обоснована концепция  за творческата дейност на човека, позволяваща да се разбере всичко това. Мозъкът на човека се състои от същата тъкан както и неговите очи.

Но това са очи за виждане на „не-нашия” свят.

Той ни служи за това, за което ни служат и нашите обикновени очи – за виждането на пътя който ние трябва да изберем  в своя живот

Ние сме странници в този свят.

Ние нищо не съчиняваме и нищо не изобретяваме, а само виждаме това , което ни харесва в паралелната реалност.

Пренасяме този модел е нашият свят и се опитваме да вървим по избраният път или го предлагаме на други хора, наши спътници. «Война и мир» на Толстой, «Алиса в страната на чудесата», «Буратино и златното ключе» - това са реалности от паралелни светове, които са безкрайно много.

 

Следва продължение …